THƠ

KHÚC HÁT CHIỀU THÁNG NĂM

Tháng Năm vừa qua rồi Chiều ba mươi (30) ngày cuối Vọng Bác trăm ba mươi (130) tuổi

TỰ HÀO VIỆT NAM

ảng chúng ta! Đảng Mác – Lênin – Hồ Chí Minh vĩ đại! Lãnh đạo toàn dân chiến thắng đại dịch Covid ngoại xâm

“TỔ QUỐC LÀ HOÀNG SA - TRƯỜNG SA”

Tổ quốc là Trường Sa - Hoàng Sa! Quần đảo phía chân trời mặt trời mọc. ....

TỔ QUỐC NHÌN TỪ BIỂN

Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
logo logo